• Gedragsregels

  vv OSC vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden voor, tijdens en na de beoefening van de voetbalsport.

   

 • Plezier

  • VV OSC biedt aan al haar spelers, gastspelers, scheidsrechters en gasten een plezierige voetbalomgeving in veiligheid en geborgenheid;
  • Wij vieren samen onze successen;
  • Wij winnen met zijn allen maar verliezen ook met zijn allen; voetbal is een teamsport;
  • Winnen is belangrijk maar plezier hebben staat op één;
  • Lachen is altijd goed maar uitlachen doen we nooit;
  • Wanneer mogelijk sluiten we gezamenlijk af na de wedstrijd in de kantine om de teamgeest te vergroten.

  Respect

  • Wij pesten niemand;
  • Wij vloeken niet (en al helemaal niet als er kinderen bij zijn);
  • Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;
  • Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!;
  • Wij respecteren de regels in de kantine wat betreft roken en alcoholgebruik; Het gebruiken van drugs wordt bij vv OSC nooit getolereerd;
  • Wij bemoeien ons als ouders/verzorgers nooit met speltechnische zaken; Wij vangen nieuwe spelers en/of tegenstanders op en begeleiden hen als een goede gastheer;
  • Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of seksueel getint gedrag;
  • Wij hebben respect voor de staat van het mooie vv OSC complex en gooien afval in de afvalbakken;
  • Wij hebben respect voor de barmedewerkers en ruimen zelf onze tafels leeg;
  • Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag.

  Eerlijkheid

  • Wij geven spelsituatie eerlijk weer (bijvoorbeeld overtredingen, bal uit/achter);
  • Wij, leiders, trainers en bestuur, geven uitleg over keuzes en beslissingen indien gewenst en communiceren helder en duidelijk;
  • Wij stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag;
  • Wij keuren ongewenst gedrag af en spreken anderen daarop aan;
  • Wij leven de regels van de KNVB na;
  • Trainers, leiders en jeugdcoördinator delen de teams in alle eerlijkheid in en trekken niemand voor.

  Betrokkenheid

  • Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen; Ouders en leden zijn bereid regelmatig te rijden naar uitwedstrijden; Bestuur, leiders en/of coaches ontvangen de tegenstanders hartelijk en treden als goede gastheer op;
  • Ouders/verzorgers helpen met vlaggen of fluiten;
  • Ouders/verzorgers en spelers helpen de vereniging bij het uitvoeren van de dagelijkse taken (bijv. bardiensten, activiteiten, etc.);
  • Spelers melden zich tijdig af voor wedstrijd en training.
  • Bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld; in het bijzonder aan de jeugd;
  • Iedereen binnen vv OSC heeft de morele plicht anderen op wangedrag aan te spreken of anderen te steunen die mensen aanspreken op hun wangedrag; Leden betalen hun contributie op tijd. 

  Sportiviteit

  • Bij VV OSC spelen we het spel volgens de regels van de KNVB en accepteren we de gevolgen indien we regels overtreden;
  • Wij wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop;
  • Wij geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding;
  • Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders;
  • Spelers schelden nooit op elkaar, de leiders, de trainers en/of de scheidsrechters;
  • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen;
  • Ouders/supporters ondersteunen spelers op positieve wijze;
  • Trainers en leiders coachen op een positieve manier.

   

 • Gedragsregels voor op en rond het VV OSC sportcomplex

  Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

  • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
  • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
  • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
  • Blijf achter de hekken/ reclameborden tijdens een wedstrijd.
  • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
  • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
  • Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
  • De toegangen naar de velden worden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
  • Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

  Gedragsregels voor de speler

  De speler:

  • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
  • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
  • Is bij de training minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig.
  • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
  • Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van VV OSC maar niet tijdens de trainingen.
  • Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
  • Veegt vuile schoenen af buiten de kleedkamers en zorgt dat ze schoon zijn alvorens de kleedkamer in te gaan.
  • Dient na training en wedstrijd te douchen.
  • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
  • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
  • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
  • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.

  Gedragsregels voor de begeleider

  De begeleider:

  • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
  • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
  • Ontvangt gastvrij de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
  • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
  • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
  • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
  • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
  • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier c.q. digitaal wedstrijd formulier (DWF).

   

  Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

  • Geen alcohol gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
  • Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
  • Zorgt voor het netjes achterlaten van de kleedkamer zowel uit als thuis.
  • Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
  • Het was schema en teamkleding bewaakt.
  • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
  • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

  Gedragsregels voor de trainer

  De trainer:

  • Brengt spelers passie bij voor het spel.
  • Vervult een voorbeeldfunctie in woord, gedrag, enthousiasme en sportiviteit.
  • Respecteert door de scheidsrechter genomen  beslissingen.
  • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.).
  • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
  • Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.

   

  Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

  • Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen training meer wordt gegeven.
  • Zorgt voor netjes achterlaten van de kleedkamer.
  • Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
  • Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
  • Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
  • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

  Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

  De ouder/verzorger:

  • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld en een voorbeeldfunctie te vervullen in gedrag, enthousiasme en sportiviteit.
  • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
  • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

  Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

  • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
  • Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.
  • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
  • Hun steentje bijdragen aan het vrijwilligerswerk binnen VV OSC. Vele handen maken licht werk.
  • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training/ wedstrijd.
  • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training/ wedstrijd.
  • Op tijd de contributie voldoen.

  Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!

  Gedragsregels voor het bestuur

  Het bestuur:

  • Voert beleid dat gericht is op sportiviteit/Fair Play binnen VV OSC en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueert het beleid periodiek en stuurt waar nodig bij.
  • Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
  • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. Fair Play in sport en spel.

  Gedragsregels voor de vrijwilliger

  Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode.

   

  De vrijwilliger:

  • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
  • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
  • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
  • Is zuinig op kleding, materialen, gebouwen en eigendommen van VV OSC
  • Past  de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeelt ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
  • Zorgt ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig ingrijpen.
  • Het gedrag van de scheidsrechter wedstrijdleider dient te allen tijde sportief te zijn.
  • Is beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

  Gedragsregels voor de scheidsrechters /wedstrijdleiders

  Gedragsregels ten aanzien van alcohol, tabak en drugs

  Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

  Waar gelden de regels van de gedragscode?

  Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten.

  Sancties

  Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

   

  Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod.