• Privacy policy

  Voetbalvereniging OSC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy hebben we heldere en transparante informatie vermeld over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Voetbalvereniging OSC houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming.  Dit betekent dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als dat noodzakelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

  Als Voetbalvereniging OSC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wil opnemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 • Verwerking van persoonsgegevens van leden, medewerkers, sponsoren, donateurs, vrijwilligers en derden

  Persoonsgegevens worden door Voetbalvereniging OSC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) en verwerkingen:

  • Administratieve en financiële doeleinden, bijvoorbeeld t.b.v. de KNVB ledenadministratie
  • Communicatie over activiteiten, (jaar)vergaderingen en/of andere uitnodigingen
  • Nieuws- en informatieberichten
  • Uitvoering geven aan een arbeids- of vrijwilligersovereenkomst
  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma

  Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze derden (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 • Minderjarigen

  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 • Bewaartermijn

  Voetbalvereniging OSC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Te weten gedurende de periode van lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 • Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens Voetbalvereniging OSC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
  • Wij maken back-up(s) van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • Uw rechten als het gaat om uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in uw opdracht, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 • Klachten

  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 • Vragen

  Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

  E-mail : secretaris@vvosc.nl
  Telefoon : 024-3480333